News

Apply Now For Women in News Leadership Accelerator In Vietnam

2021-10-27. This intensive three-month-long career and leadership programme is open to women journalists and editors working in Vietnam.

by Vincent Peyrègne vincent.peyregne@wan-ifra.org | October 27, 2021

We are delighted to announce that applications are now open for our flagship Women in News Leadership Accelerator Programme, with the deadline on 1 November 2021.

Journalists and editors who take part in the programme acquire new skill sets and build their capacity through a combination of Coaching, Training, Mentoring and Networking.

Specifically, successful applicants benefit from

  • One-on-one coaching to create a three-to-five year career roadmap
  • Certified Media Management Training
  • Gender Balance in Content Training
  • Managing Sexual Harassment Training
  • Leadership Hubs

Eligible Country: VIETNAM

The training and webinars are conducted in Vietnamese.

For more information on how to apply, please visit: https://womeninnews.org/join/

If you have questions, please contact us via email: info@womeninnews.org


Chúng tôi xin vui mừng thông báo rằng chương trình Nâng cao Năng lực Lãnh đạo cho Phụ nữ thuộcdự án trọng điểm Women in News của chúng tôi hiện đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, hạn chót là vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. Chương trình huấn luyện lãnh đạo và định hướng sự nghiệp chuyên sâu trongvòng ba tháng này dành cho các nữ nhà báo và biên tập viên làm việc tại Việt Nam.

Những nhà báo và biên tập viên tham gia chương trình sẽ có được các bộ kỹ năng mới và xây dựng năng lực của họ thông qua sự kết hợp của quá trình Huấn luyện, Đào tạo, Cố vấn và mở rộng quan hệ.

Cụ thể, những người trúng tuyển sẽ được hưởng lợi từ

• Huấn luyện trực tiếp để tạo ra một lộ trình nghề nghiệp từ ba đến năm năm

• Đào tạo Quản lý Truyền thông được Chứng nhận

• Cân bằng giới trong đào tạo nội dung

• Quản lý đào tạo về quấy rối tình dục

• Trung tâm lãnh đạo

Quốc gia lựa chọn: VIỆT NAM

Quá trình đào tạo và các buổi học trực tuyến được tiến hành bằng tiếng Việt.

Để có thêm thông tin về các nộp hồ sơ như thế nào, vui lòng vào đây: https://womeninnews.org/join/

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ thông qua địa chỉ email: info@womeninnews.org

Vincent Peyrègne

Vincent Peyrègne took up duties as Chief Executive Officer of WAN-IFRA in 2012. Prior to joining WAN-IFRA, he was Head of Development at Edipresse in Switzerland (now Tamedia) with responsibility for audience insights, editorial marketing research and product development, before joining the office of the French Ministry of Culture and Communication.

vincent.peyregne@wan-ifra.org

Share via
Copy link